Go down
avatar
Posts : 8
Join date : 2018-02-23
View user profile

Primjer Velike Gorice Empty Primjer Velike Gorice

on Mon Feb 26, 2018 7:44 am
U txt dolje nalazi se kako je Velika Gorica napisala zahtjev za vrtove. 

                                                        
                   
REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
 
 
KLASA: 320-02/15-001/1
URBROJ: 238-31-10/120-2015-1
Velika Gorica, 11.03.2015.
 
                                                                                                GRAD VELIKA GORICA
                                                                                                      GRADONAČELNIK  
 
 
PREDMET: Prijedlog Zaključka o provođenju projekta „Gradski vrtovi“
 
 
U privitku dostavljamo prijedlog Zaključka o provođenju projekta „Gradski vrtovi“.
 
 
O b r a z l o ž e n j e
 
Grad Velika Gorica pokreće projekt „Gradski vrtovi“ koji je namijenjen svima koji žele uzgajati vlastitu hranu, a za to nemaju mogućnosti, bez obzira na ekonomsko stanje, spol, dob ili obrazovanje.
Projekt „Gradski vrtovi“ slijedi mnogobrojne primjere svjetskih gradova, tako se na primjer u Australiji prvi gradski vrtovi osnivaju već 1977. godine. Što se tiče Hrvatske i kod nas već nekoliko godina postoje urbani, odnosno gradski vrtovi. Uz grad Zagreb, projekt se realizira i u drugim hrvatskim gradovima.
Ustupanjem neiskorištenih gradskih parcela zainteresiranim građanima omogućuje se proizvodnja vlastite hrane u srcu grada. Uz mogućnost organskog uzgoja vlastite hrane, gradski vrtovi korisnicima omogućuju fizičku aktivnost u prirodi. Vrtovi pomažu i u borbi protiv otuđenja, vrtlari se kontinuirano druže, razmjenjuju iskustva, a vjerojatno i plodove. Uz to gradski vrtovi idealan su primjer održivog korištenja gradskim zemljištem te potiču na društveno odgovorno ponašanje povezujući sugrađane i cjelokupnu zajednicu.
                Gradski vrtovi na području grada Velike Gorice planiraju se na nekoliko lokacija koje će se uređivati u fazama, ovisno o iskazanom interesu.
Predlažemo gradonačelniku Grada Velike Gorice donošenje Zaključka o provođenju projekta „Gradski vrtovi“.
 
 
                          PROČELNICA
                 
                              Zlata Filipović, dipl.ing.agr.
prijedlog
Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br.14/09), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana _____________ godine, donosi
 
 
ZAKLJUČAK
 
o provođenju projekta „Gradski vrtovi“
 
Članak 1.
Grad Velika Gorica pokreće projekt uređenja i opremanja obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice pod nazivom „Gradski vrtovi“ radi davanja dijela obradivog zemljišta (dalje u tekstu: vrtna parcela) na korištenje građanima grada Velike Gorice u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.
 
Članak 2.
Obradivo zemljište iz točke 1. ovog  Zaključka sastoji se od vrtnih parcela veličine do 80 m2 i zajedničkih dijelova s pripadajućom zajedničkom opremom (pristupni putovi i staze, drvena i montažna spremišta alata i organskog gnojiva, komposteri i kante za odlaganje otpada - dalje u tekstu: zajednički dijelovi).
 
Članak 3.
Na obradivom zemljištu iz točke 1. ovog  Zaključka provode se sljedeća vrtna pravila:
-          korisnik je dužan vrtnu parcelu održavati sposobnom za poljoprivrednu  proizvodnju, a pristupne putove oko vrtnih parcela i između vrtnih parcela širine 50 - 120 cm održavati prohodnim sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama, te mjerama  za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Velike Gorice („Službeni glasnik“ Grada Velike Gorice  broj 14/09);
-          smeće i otpad mora se odlagati isključivo na za to određenim mjestima;
-          pri obradi vrtnih parcela primjenjuju se načela dobre poljoprivredne prakse;
-          korisnik vrtne parcele obvezuje se na čuvanje i održavanje zajedničkih dijelova;
-          korisnik parcele dužan je obavijestiti Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice o nastalom oštećenju na zajedničkim dijelovima.
 
Članak 4.
Postupak davanja vrtnih parcela na korištenje pokreće se javnim natječajem za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) što ga objavljuje gradonačelnik Grada Velike Gorice na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Velike Gorice i web stranici Grada Velike Gorice.
Javni natječaji će se objavljivati periodično sukladno iskazanom interesu i dinamici formiranja i opremanja obradivog zemljišta, odnosno vrtnih parcela.
 
Članak 5.
Javni natječaj osobito sadrži: lokaciju obradivog zemljišta, tko ima pravo podnošenja zahtjeva, kriterije za davanje, dokaze, rok i način podnošenja zahtjeva te način objave Liste za davanje na korištenje vrtnih parcela na obradivom zemljištu (dalje u tekstu: Lista).
 
 
Članak 6.
Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Velike Gorice koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište na području Grada Velike Gorice. Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva.
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele podnosi se na Obrascu zahtjeva (Prilog 1.), Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
 
Članak 7.
Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.
 
Članak 8.
Kriteriji za utvrđivanje Liste koji se izražavaju brojem bodova su:
 
a)       vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Velike Gorice
-          za svakih 5 godina prebivanja na području Grada Velike Gorice – 1 bod:
b)      socijalni status podnositelja zahtjeva:
-          prema ukupnim prosječnim mjesečnim primanjima po članu zajedničkog kućanstva, ostvarenim u prethodnoj godini, podnositelju zahtjeva za prihod:
1.       do 1.000,00 kn – 3 boda,
2.       od 1.001,00 – 1.750,00 kn – 2 boda,
3.       od 1.751,00 – 2.200,00 kn – 1 bod.
-          prema statusu korisnika prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi – 2 boda,
-          za status nezaposlene osobe – 3 boda;
c)       status hrvatskog branitelja:
-          za status hrvatskog branitelja podnositelja zahtjeva i/ili člana zajedničkog kućanstva – 2 boda;
d)      status umirovljenika – 2 boda;
e)       broj članova zajedničkog kućanstva:
-          za svakog člana zajedničkog kućanstva – 1 bod,
-          za svakog maloljetnog člana zajedničkog kućanstva – 1 bod.
 
Članak 9.
Uvjeti i kriteriji iz članka 8. ovog  Zaključka dokazuju se:
-          prebivalište na području Grada Velike Gorice – uvjerenjem o prebivalištu;
-          prihod podnositelja zahtjeva i članova njegova obiteljskog kućanstva – potvrdom porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu;
-          status korisnika prava socijalne skrbi – potvrdom Centra za socijalnu skrb da je podnositelj zahtjeva korisnik prava socijalne skrbi;
-          nezaposlenost – uvjerenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je podnositelj zahtjeva u evidenciji nezaposlenih osoba;
-          status hrvatskog branitelja – potvrda MORH-a ili MUP-a o statusu hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva i/ili člana zajedničkog kućanstva;
-          status umirovljenika podnositelja zahtjeva – rješenje o mirovini;
-          broj članova zajedničkog kućanstva – izjavom (Prilog 2.).
 
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj može po potrebi zatražiti izvornik dokumenata na uvid.
 
Članak 10.
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice provodi postupak utvrđivanja prijedloga Liste, te ju daje na potvrdu Gradonačelniku.
Lista osobito sadrži: imena, prezimena, adrese i OIB-e podnositelja zahtjeva poredanih po rednim brojevima prema ukupnom broju bodova.
 
Članak 11.
S osobama s Liste, ovisno o broju raspoloživih vrtnih parcela, sklopit će se ugovor o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu (dalje u tekstu:ugovor).
 
Članak 12.
Korisnik vrtne parcele dužan je o promjenama činjenica koje utječu na pravo korištenja vrtne parcele u roku od 15 dana od nastanka promjene obavijestiti Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Kontrolu ispunjavanja kriterija i obveza iz ugovora prema potrebi obavlja Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.
 
Članak 13.
Ako korisnik vrtne parcele ne prijavi promjenu činjenica koje utječu na pravo korištenja u roku iz članka 12. ovog  Zaključka ili ako Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj utvrdi nastanak promjena činjenica, odnosno nepridržavanje vrtnih pravila iz članka 3. ovog  Zaključka, otkazat će se ugovor, a vrtnu parcelu dati na korištenje slijedećem korisniku sa Liste ako ispunjava sve uvjete što će utvrditi Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.
 
Članak 14.
Nadzor nad kontrolom namjesnog korištenja parcela obavljat će terenskom provjerom poljoprivredni redar Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj i komunalni redari Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i promet.
 
Članak 15.
Stručne, tehničke i administrativne poslove u svezi s davanjem na korištenje vrtnih parcela obavljat će Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj i Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Odsjek pravnih poslova i upravljanja gradskom imovinom.
 
Članak 16.
Sredstva za realizaciju ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2015. godinu - razdjel 010 - Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Program – Potpora poljoprivredi koji se provodi kroz Tekući projekt – Gradski vrtovi.
Članak 17.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
 
 
 
 
 
KLASA:                                                                                           GRADONAČELNIK
URBROJ:                                                                         
Velika Gorica,                                                                                       Dražen Barišić
                                                                                                            
avatar
Posts : 8
Join date : 2018-02-23
View user profile

Primjer Velike Gorice Empty Re: Primjer Velike Gorice

on Mon Feb 26, 2018 8:03 am
Na osnovu ovoga prijedloga su napravili natječaj....
Pričao sam sa gospođom iz njihovoga ureda za poljoprivredu te mi ona kaže kako su oni taj projekt realizirali financijski i medijski uz pomoč 24 sata prva 2 vrta, a treći sami.
Po meni bi trebali iskoristiti njihovu šprancu te napraviti 1. pismo namjere, 2. prijedlog na osnovu prijedloga iz Velike Gorice
Nakon toga kada se to napravi dati dokumentaciju našim vječnicima, odboru za poljoprivredu i odboru za zaštitu okoliša i prostorno uređenje u Dugome Selu da se na GV uvrsti ova točka na nekakav dnevni red.
avatar
Posts : 8
Join date : 2018-02-23
View user profile

Primjer Velike Gorice Empty Re: Primjer Velike Gorice

on Mon Feb 26, 2018 8:08 am
Naravno zainteresirani koji misle da njihov način nije dobar kao što ja već sada vidim, a to je bodovanje. Slobodno neka sugerira kako bi mogli napraviti bolji prijedlog:


 Kriteriji za utvrđivanje Liste koji se izražavaju brojem bodova su:
 
a)       vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Velike Gorice
-          za svakih 5 godina prebivanja na području Grada Velike Gorice – 1 bod:
b)      socijalni status podnositelja zahtjeva:
-          prema ukupnim prosječnim mjesečnim primanjima po članu zajedničkog kućanstva, ostvarenim u prethodnoj godini, podnositelju zahtjeva za prihod:
1.       do 1.000,00 kn – 3 boda,
2.       od 1.001,00 – 1.750,00 kn – 2 boda,
3.       od 1.751,00 – 2.200,00 kn – 1 bod.
-          prema statusu korisnika prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi – 2 boda,
-          za status nezaposlene osobe – 3 boda;
c)       status hrvatskog branitelja:
-          za status hrvatskog branitelja podnositelja zahtjeva i/ili člana zajedničkog kućanstva – 2 boda;
d)      status umirovljenika – 2 boda;
e)       broj članova zajedničkog kućanstva:
-          za svakog člana zajedničkog kućanstva – 1 bod,
-          za svakog maloljetnog člana zajedničkog kućanstva – 1 bod.
avatar
Posts : 8
Join date : 2018-02-23
View user profile

Primjer Velike Gorice Empty Re: Primjer Velike Gorice

on Mon Feb 26, 2018 9:20 am
Primjer Velike Gorice Clip_image001
 
PISMO NAMJERE
 
 
 
Članak  1.
Građanska incijativa Drugo selo i Grad Dugo Selo ovim Pismom namjere utvrđuju suradnju koja se temelji na zajedničkim interesima Grada Dugog Sela i njihovih Građana, te ovim Pismom namjere određuju područja suradnje u korist njihovih građana.
 
 
Članak  2.
Građanska incijativa Drugo Selo i Grad Dugo Selo surađivat će u slijedećem:
 

 • Razvoj usmjereno edukacijskih programa prilagođeno potrebama Građana za proizvodnju osnovnih prehrambenih kultura i alternativnih kultura,
 • Edukacija ciljnih skupina iz područja proizvodnje prehrambenih i alternativnih kultura
 • Izrada tehničko-prostornih dokumenata i ostalih dokumenata koji bi bili temelj izgradnje Gradskih Vrtova te budučih vrtova na području Dugog Sela
 • Izrada stručnih i idejnih letaka sa prijedlozima rješenja i inovacija s ciljem edukacije Građana
 • Nadzor, praćenje i savjetovanje Građana pomoču članova odbora za poljoprivredu
 • Uspostava i vođenje pokusno-demonstracijskih polja s ciljem ispitivanja osnovnih kultura i alternativnih kultura, te prikaza tehnologije uzgoja za potrebe edukacije Građana
 • Izrada brošura, stručno-promotivnih materijala, knjiga i priručnika promotivnih materijala
 • Održavanje predavanja

 
 
Članak 3.
U postupku ostvarenja suradnje prethodno navedene u članku 2.  grad Dugo Selo i njegov Gradonačelnik Nenad Panian raspisat će natječaj o davanje vrtnih parcela na korištenju građanima
 
 
 
Članak 4.
Ugovorene strane su suglasne da će na realizaciji tehničko-prostorne suradnje sudjelovati sljedeći stručni članovi:
[list=margin-top:0cm]
[*]Pročelnik za Upravnog odjela za gospodarstvo i financije. Dean Dragičević, mag.oec.
[*]Pročelnik za zaštitu okoliša i prostornog uređenja Mario Vinko dipl.ing.arh.
[*]Članovi odbora za zaštitu okoliša i prostornog uređenja
[*]Članovi odbora za poljoprivredu
[*]Članovi odbora za financije i proračun
[/list]
 
 
 
Članak 5.
Pismo namjere je sastavljeno u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po dva (2) za svaku ugovorenu stranu.
 
 
Članak 6.
Eventualne izmjene i dopune ovog ugovora smatrati će se pravovaljanima samo ako su sačinjene upisanom obliku i priznate potpisom ugovornih strana.
 
 
 
 
Članak 7.
Pismo namjere stupa na snagu potpisom ovlaštenih predstavnika obiju strana.
 
   
    
     za Naručitelja                                                                          za Izvršitelja  
                                                   
Predstavnici Građanske incijative:                                        Gradonačelnik grada Dugog Sela:
 
___________________________                                         __________________________
 
___________________________
 
___________________________
avatar
Posts : 8
Join date : 2018-02-23
View user profile

Primjer Velike Gorice Empty Re: Primjer Velike Gorice

on Mon Feb 26, 2018 10:41 am
Gospođa iz VG je poslala kontakt iz 24 sata koji su im pomogli u realizaciji vrtova. Naravno možeo tražiti i od drugih medija i kuča savjete i financijsku pomoć


Poštovani,


 
U privitku šaljem prijedlog Zaključka o provođenju projekta „Gradski vrtovi“ koji je upućen na donošenje Gradonačelniku. Nakon toga potrebno je urediti parcelu, raspisati Natječaj za dodjelu vrtnih parcela, napraviti ugovore i dodijeliti parcele. Grad Velika Gorica postupak dodjele vrtova provodio je 2015., 2016. i 2017. godine. Prve dvije godine projekt smo radili u suradnji sa 24 sata d.o.o.,( Olinka Pavić Perović,  Voditelj kreativnih medijskih rješenja, 24sata d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, Hrvatska, tel: +385 1 60 69 760, fax: +385 1 60 69 600, mob: +385 91 64 00 760,,  a 2017. godine cijeli projekt  smo odradili  sami.
 
U slučaju bilo kakvih nejasnoća i pitanja slobodno me kontaktirajte.
avatar
Posts : 8
Join date : 2018-02-23
View user profile

Primjer Velike Gorice Empty Re: Primjer Velike Gorice

on Mon Feb 26, 2018 12:02 pm
Pismo namjere malo izmjenjen sa kratkim sadržajem


Primjer Velike Gorice Clip_image001

 
PISMO NAMJERE
 
 
 
 
 
 
 
O b r a z l o ž e n j e
 
Građanska inicijativa Drugo Selo pokreće projekt „Gradski vrtovi“ koji je namijenjen svim građanima koji žele uzgajati vlastitu hranu, a za to nemaju mogućnosti, a imaju obostranu korist kako neiskorištena parcela tako i građanin bez obzira na ekonomsko stanje, spol, dob ili obrazovanje.
Ustupanjem neiskorištenih i zaraštenih gradskih parcela od korova zainteresiranima građanima omogućilo bi se se proizvodnja vlastite hrane u njihovome gradu. Uz mogućnost organskog uzgoja, podučavanjem različitih tipova i načina uzgoja vlastite hrane, gradski vrtovi građanima ostvarili fizičku aktivnost u prirodi. Vrtovi pomažu i u borbi protiv otuđenja, ekološku svijest, radne navike mlađe popolacije. Uz to gradski vrtovi idealan su primjer održivog korištenja gradskim zemljištem te potiču na društveno odgovorno ponašanje povezujući sugrađane i cjelokupnu zajednicu.
Predlažemo gradonačelniku Grada Dugog Sela donošenjem Pisma namjere o provođenju projekta „Gradski vrtovi“.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Članak  1.
Građanska inicijativa Drugo selo i Grad Dugo Selo ovim Pismom namjere utvrđuju suradnju koja se temelji na zajedničkim interesima Grada Dugog Sela i njihovih Građana, te ovim Pismom namjere određuju područja suradnje u korist njihovih građana.
 
 
 
 
 
Članak  2.
Građanska inicijativa Drugo Selo i Grad Dugo Selo surađivat će u slijedećem:
 

 • Razvoj usmjereno edukacijskih programa prilagođeno potrebama Građana za proizvodnju osnovnih prehrambenih kultura i alternativnih kultura,
 • Edukacija ciljnih skupina iz područja proizvodnje prehrambenih i alternativnih kultura
 • Izrada tehničko-prostornih dokumenata i ostalih dokumenata koji bi bili temelj izgradnje Gradskih Vrtova te budučih vrtova na području Dugog Sela
 • Izrada stručnih i idejnih letaka sa prijedlozima rješenja i inovacija s ciljem edukacije Građana
 • Nadzor, praćenje i savjetovanje Građana pomoču članova odbora za poljoprivredu
 • Uspostava i vođenje pokusno-demonstracijskih polja s ciljem ispitivanja osnovnih kultura i alternativnih kultura, te prikaza tehnologije uzgoja za potrebe edukacije Građana
 • Izrada brošura, stručno-promotivnih materijala, knjiga i priručnika promotivnih materijala
 • Održavanje predavanja

 
 
Članak 3.
U postupku ostvarenja suradnje prethodno navedene u članku 2.  grad Dugo Selo i njegov Gradonačelnik Nenad Panian raspisat će natječaj o davanje vrtnih parcela na korištenju građanima
 
 
 
Članak 4.
Ugovorene strane su suglasne da će na realizaciji tehničko-prostorne suradnje sudjelovati sljedeći stručni članovi:
[list=margin-top:0cm]
[*]Pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i financije, Dean Dragičević, mag.oec.
[*]Pročelnik za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, Mario Vinko dipl.ing.arh.
[*]Članovi odbora za zaštitu okoliša i prostornog uređenja
[*]Članovi odbora za poljoprivredu
[*]Članovi odbora za financije i proračun
[/list]
 
 
 
 
 
 
 
Članak 5.
Pismo namjere je sastavljeno u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po dva (2) za svaku ugovorenu stranu.
 
 
Članak 6.
Eventualne izmjene i dopune ovog ugovora smatrati će se pravovaljanima samo ako su sačinjene upisanom obliku i priznate potpisom ugovornih strana.
 
 
 
 
 
Članak 7.
Pismo namjere stupa na snagu potpisom ovlaštenih predstavnika obiju strana.
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   za Naručitelja                                                                          za Izvršitelja  
                                                   
Predstavnici Građanske inicijative:                                       Gradonačelnik grada Dugog Sela:
 
___________________________                                         __________________________
 
___________________________
 
___________________________
avatar
Posts : 8
Join date : 2018-02-23
View user profile

Primjer Velike Gorice Empty Re: Primjer Velike Gorice

on Mon Feb 26, 2018 12:19 pm
Primjer Velike Gorice Search?q=vertikalni+uzgoj&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEo_S6usPZAhXG_aQKHdubB8EQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=XA9wjLxcZbH0bM:
Sponsored content

Primjer Velike Gorice Empty Re: Primjer Velike Gorice

Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum